Добродојдовте на интернет сајтот на

Катедрата за Хидраулика, Хидрологија и уредување на водотеците


Страната е сеуште во фаза на изработка. Високо ќе ги цениме сите ваши конструктивни коментари, предлози и совети во врска со нашата страна.

Благодариме!

известување

Почитувани студенти, 

Нашата комуникација за останатиот дел од семестарот ќе се одвива на Piazza. 

Колку побргу почнете да поставувате прашања на Piazza (наместо на e-mail), толку побргу ќе може да го употребите колективното знаење на вашите колеги, асистенти и професори за полесно и поуспешно совладување на материјалот по предметот Механика на флуиди. Ве охрабруваме да поставувате прашања секогаш кога ќе наидете на одреден проблем поврзан со материјалот. 

За одвивањето на наставата по предметот Механика на флуиди и се што е поврзано со програмските задачи, колоквиумите и испитите, ќе бидете дополнително известени.


Поздрав!


СООПШТЕНИЕ

За утрешниот час (23.03.2020), според динамиката предвиден за прв колоквиум, истиот нема да се одржи во предвидениот термин.

За терминот и начинот на одржување на колоквиумот ќе Ви доставиме дополнителна информација.

Во фолдерот Механика на флуиди-Предавање, како и на piazza, Ви е достапна презентацијата за часот предавање за Глава 4-Динамика на флуидите (Основни принципи, Основни диференцијални равенки за движење, Енергетска равенка за идеален флуид, Практична примена на енергетската равенка, Енергетската равенка за вискозен флуид, Коефициент на кинетичка енергија, Количество на движење, Коефициент на количествво на движење, Практична примена на равенката за количество на движење).

Доколку има потреба од дополнително објаснување и прашања во врска со матријалот, слободно обратете се овде.

Поздрав!